Vår profil

Miro Kids profil är sång, dans, musik, rörelse och drama. Vi har dans-, teater-, rytmik- och sångaktiviteter flera dagar i veckan och vi interagerar våra profilämnen med vårt tema under terminen. Vi har också ett flertal föreställningar under året där barnen visar vad vi jobbat med på förskolan.

Vi använder profilen som ett verktyg för att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina ”språk”. Både det talade men även det estetiska och fysiska språket. Språk och musik är nära knutna till varandra och tränas när vi rimmar, ramsar och sjunger tillsammans. Vi kan sjunga namnsånger, om klockan, veckans dagar och om årets månader. På så vis får barnen en insikt om hur allting hänger ihop. Att dansa en bok ger kroppen liv genom sagan och vi kan gå in i olika karaktärer när berättelsen gestaltas. Språkets betydelse för det lilla barnet är nyckeln till kunskap och lärande. Vi tänker på att erbjuda barnen varierade uttrycksformer för vi vet att människan lär på olika sätt. Någon är auditiv och en annan mer kinestetisk.

Musik är även matematik vilket vi integrerar i förskolans aktiviteter. Att räkna takter, namnens stavelser och klappa dem får oss att förstå så väl hur musiken är uppbyggd som hur många stavelser och bokstäver orden har. Långa och korta ord behöver olika många klappar. Att klappa och gå i takt ger oss en förståelse för mönster och struktur. Utan en takt får vi t.ex. ingen dans. Pedagogerna synliggör och sätter ord på matematikens begrepp runtomkring barnen. Genom musiken blir matematiken lättillgänglig och tydlig. I en sång kan vi träna begrepp som antal, snabb och långsam takt, stor och liten i storleken.

Att uppleva och utforska olika instrument och musikgenrer lär oss om takt, ton, tempo, rytm och rörelse. Man kan säga att musikens språk är universellt. Vi använder t.ex. musiken i olika aktiviteter, för att öka tempot och röra på oss men även för att varva ner då barnen vilar. Vi använder ”signaturer” som talar till barnen ex. när samlingen börjar och avslutas samt då det är dags att plocka ihop och gå ut.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?

Kontakta oss