Alla spelar roll

Vision

Vi utbildar barn för framtiden med en obeveklig tro på barns förmågor, ett kompromisslöst fokus på barns bästa och lusten att lära.

Förskolan vilar på en demokratisk grund, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Detta genomsyrar vår verksamhet.  Alla som arbetar på Miro Kids förskola har ansvar för att verksamheten överensstämmer med de grundläggande demokratiska värderingarna, skollagen och läroplanens värdegrund.

Våra fem ledord och våra värderingar

Kamratskap, Talang, Ansvar, Nyfikenhet och Lustfyllt lärande är våra fem ledord vilka genomsyrar allt arbete på vår förskola samt de värden vårt samhälle vilar. Vårt arbete utgår från respekt för varje barn som en unik människa med ett eget värde. Vi ser barn som kompetenta, tänkande individer som vi vuxna ska vara en förebild för, genom vårt förhållningssätt.

Vår vision tillsammans med våra ledord och värderingar utgör grunden för vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar liksom mellan oss kollegor.

Alla människor är viktiga. Vi ser olikheter som en tillgång och vi vill förmedla detta till barnen genom vårt förhållningssätt och god kamratskap. Vårt mål är att barnen ska utveckla sina förmågor till omsorg, lyhördhet, tolerans, respekt och inkludering.  Vi vill också att barnen ska utveckla en empatisk förmåga och lära sig ta hänsyn till varandra, att lyssna på varandra och respektera olikheter när det gäller tänkande, förmågor och sätt att leva. Alla ska se individens unika värde och varje människas betydelse för samhället oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktion, sexuell läggning eller ålder.

Vår uppgift är att utmana och utveckla varje barns tilltro till sin egen förmåga och ge alla barn det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med barnen ska vi hitta deras unika förmåga till kreativitet, motivation, innovation, mod, öppenhet, självförtroende, självkänsla och tillit- deras egen talang.

Ansvar gör oss gott. Vi vill bidra till att successivt utveckla varje barns ansvarsförmåga, både i förhållande till att forma demokratiska värderingar och i förhållande till att vara delaktiga och ha medinflytande i frågor som rör deras eget liv.

Vår nyfikenhet och vilja att utforska omvärlden och veta mer, präglar även det lilla barnet och bidrar till utveckling. Vi tar vara på barnets nyfikenhet, förvalta och förädla den. Vi ger alla barn möjlighet att prova på och uppmuntra olika slags lekar och aktiviteter för att fördjupa sig i sina egna intressen.

Motivation är motorn till allt lärande. Vi vill därför bidra till att positivt förstärka och motivera barnet att prova och utforska omvärlden. Vi erbjuder en lustfylld lärmiljö där inflytande utgår ifrån barnets egna tankar och frågor.

Vill ni veta mer om vår förskola eller komma på visning?